Sukuseuran säännöt

1. SUKUSEURAN NIMI
Sukuseuran nimenä käytetään Sikiön Sukuseura

2. SUKUSEURAN KOTIPAIKKA
Kotipaikka on Loimaan kunta

3. SUKUSEURAN TARKOITUS
Sukuseuran tarkoitus on suvunperinteiden tutkiminen ja vaaliminen ja kannustusstipendien jakaminen.

4. SUKUSEURAN JÄSENET
Sukuseuraan pääsee jokainen henkilö joka on maksanut jäsenmaksun.
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
Sukuseura voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa ja toiminut sukuseuran tarkoitusperien toteuttamiseksi.

5. JÄSENTEN VELVOLLISUUDET
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka varoituksesta huolimatta rikkoo sukuseuran sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa sukuseuran toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

6. JÄSENEN OIKEUDET
Yksityinen henkilö voi sukuseuran kokouksessa äänestää valtakirjalla, jos valtakirjan antama henkilö on maksanut jäsenmaksun.

7. HALLITUS
Sukuseuraa edustaa ja sen asioita hoitaa sen hallituksena vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja neljä varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen.
Sukuseura on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun johtokunnan jäsenen ollessa saapuville.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8. TILINTARKASTAJAT
Sukuseuralla tulee olla vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja vähintään yksi varatilintarkastaja.

9. TILIKAUSI
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Sukuseuran tulee jättää toimintakertomus ja tilit tilintarkastajalle toukokuun kuluessa. Tilintarkastajan tulee kahden viikon kuluessa toimintakertomuksen ja tilien jättämisestä antaa sukuseuran johtokunnalle vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

10. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Sukuseuran vuosikokous pidetään kahden vuoden välein Loimaalla pitäjäjuhlien aikana heinäkuussa tai muualla erikseen sovitussa paikassa.
Kokouksen kutsutapa on kiertokirje, paikallinen pitäjälehti tai sähköpostiosoitteena niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.


11. VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarpeelliset muut toimihenkilöt.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään sukuseuran edelliseltä ja kuluvalta vuodelta toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunnot.
  4. Päätetään tili - ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille toimihenkilöille tai niistä muista toimenpiteistä, joihin edellisen ja kuluvan vuoden hallinto - ja tilit ehkä antavat aihetta.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
  6. Päätetään jäsenten jäsenmaksun suuruus.
  7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  8. Valitaan neljä muuta johtokunnan jäsentä sekä yksi varajäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  9. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja sekä vähintään yksi varatilintarkastaja, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  10. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.
12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että sitä koskeva yhtäpitävä päätös tehdään yhdessä kokouksessa, vähintään ¾ äänten enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

13. VAROJEN KÄYTTÖ
Jos sukuseura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat, sitten kun velat on maksettu, luovutettava sukuseuran tarkoitusperiä lähellä olevalle kurkijokelaiselle ja hiitolalaiselle
oikeuskelpoiselle yhteisölle tasan kummallekin yhteisölle.

14. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

15. MUISSA KOHDIN NOUDATETAAN YHDISTYSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ.